Mariusz Ciszewski – projekty zrealizowane

Moje projekty opublikowane w Elektronice Praktycznej w latach 2003 … 2012 – www.ep.com.pl

19. Sterownik efektów LED. Atrakcyjny, świecący gadżet – EP 03/2012 – AVT 5334

Posted by Mariusz w dniu 29 marca, 2012

Uniwersalny moduł zwiększający wydajność prądową portów mikrokontrolera może też być idealnym rozwiązaniem do sterowania efektami świetlnymi. Możliwość dowolnego zaprogramowania sekwencji świetlnych oraz ułożenia diod LED w różne wzory czynią z niego efektowny gadżet, niewielką reklamę przyciągającą wzrok przechodniów np. do wystawy sklepowej. Moduł ma złącze ISP, co w wypadku zastosowania mikrokontrolera ATtiny2313 zapewnia dużą wygodę tworzenia oprogramowania. Płytka sterownika umożliwia trwałe dołączenie przewodów, zastosowanie złączy oraz zamocowanie modułu nadrzędnego. Na złącza śrubowe wyprowadzono linię wejścia INT0, co umożliwia np. sterowanie za pomocą odbiornika podczerwieni. Rekomendacje: układ umożliwia praktyczne użycie starych zapasów niegdyś popularnego AT89C2051 jednocześnie będąc interesującym gadżetem lub ciekawym, nietuzinkowym prezentem.

Universal module increases the current efficiency of ports of the popular microcontroller can also be an ideal solution for light effects driver. The possibility of any programmable sequence light and orientation of the LEDs in various designs make it an attractive gadget, a little eye-catching advertising to passers such as shop front. If you use a microcontroller ATtiny2313 the ISP interface makes a great convenience of software development. Tile driver to permanently attach cables, connectors and mounting use the parent module. The bolt was derived INT0 input line, which allows such control with infrared receiver. Recommendations: the system allows the practical use of old stocks of the once popular AT89C2051 while being an interesting gimmick or interesting, attractive gift.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 03/2012 str. 34

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 03/2012 str. 34

Posted in 19. Sterownik efektów LED. Atrakcyjny, świecący gadżet – EP 03/2012 | Leave a Comment »

18. Płytka testowa I2C – EP 02/2012 – AVT 5329

Posted by Mariusz w dniu 28 marca, 2012

Podczas wykonywania modułu wejść analogowych dla zestawu AVT-5222 napotkałem na spore trudności w uruchomieniu prawidłowej komunikacji z układem PCF8591. Nie było prostej odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie działa?. Wszystko zdawało się być wykonane poprawnie, zgodnie z aplikacją z noty katalogowej. Podobną opinię wyrażali koledzy. Pomimo bezproblemowego uruchomienia kilku układów z interfejsem I2C, nie dawałem sobie rady z nieszczęsnym PCF’em. Z braku czasu na dalsze „wojowanie” odłożyłem projekt na później. W międzyczasie wykonałem narzędzia do wygodniejszej pracy z układami I2C – prezentowaną w artykule płytkę testową oraz zukacz i tester układów. Pozwoliło to na odnalezienie i wyeliminowanie w module rozszerzeń dla AVT-5222 błędu polegającego na trwałym połączeniu na laminacie sygnałów OSC (pin 11) dwóch układów PCF8591. Rekomendacje: Uniwersalna
płytka testowa z podstawkami dla popularnych układów z interfejsem I2C, wygodna przy nauce programowania (możliwość wykorzystania w dowolnym kursie dla dowolnej rodziny mikrokontrolerów i w dowolnym środowisku programistycznym).

Once, when I was preparing expansion module (analog input card) for the AVT-5222 device I had a lot of problems to set the proper I2C communication between uP and PCF8591. There was no simple answer to the question: why does not it work?. Everything seemed to be done properly, in accordance with the application of the datasheet. A similar opinion was expressed by colleagues. Although several systems run smoothly with I2C interface, I couldn’t manage with this PCF. For lack of time to lose I decided to hung up the project for later. In the meantime, I made a tool for a better experience with I2C systems – presented in a paper PCB and I2C finder / tester. This allowed to find and eliminate the extensions module for AVT-5222 mistake. The reason was a combination on PCB the two OSC signal (pin 11) of the two PCF8591. Recommendations: Universal test plate with the bases for popular systems with I2C interface, convenient for learning programming (can be used in any course for any family of microcontrollers and in any development environment).

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 02/2012 str. 38

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 02/2012 str. 38

Posted in 18. Płytka testowa I2C – EP 02/2012 | Leave a Comment »

17. Szukacz i tester układów I2C – EP 12/2011 – AVT 5321

Posted by Mariusz w dniu 8 grudnia, 2011

Praktyczny przyrząd warsztatowy służący do wyszukania i identyfikacji układów scalonych dołączonych do magistrali I2C, umożliwiający przetestowanie najbardziej popularnych układów: pamięci EEPROM z serii 24C…, PCF8574, PCF8574A, PCF8591, PCF8583, a innych po aktualizacji firmware’u.

A practical workshop tool used to search for and identification of IC’s connected to the I2C bus, which allows testing of the most popular IC’s: the EEPROM 24C series …, PCF8574, PCF8574, PCF8591, PCF8583, and the other after the firmware update.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 12/2011 str. 29

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 12/2011 str. 29

Posted in 17. Szukacz i tester układów I2C – EP 12/2011 | Leave a Comment »

16. Rezystor nastawny z wyświetlaczem LCD – EP 8/2011 – AVT 5304

Posted by Mariusz w dniu 19 października, 2011

Przyrząd warsztatowy przypominający zasadą działania klasyczną opornicę dekadową. Umożliwia ustawienie za pomocą czterech potencjometrów (1M, 100k, 10k oraz 1k) dowolnej wartości rezystancji z przedziału od 0 do 1111k. Wartość aktualnie nastawionej rezystancji na bieżąco wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD. Rekomendacje: opisywany rezystor przyda się w pracowni konstrukcyjnej lub laboratorium pomiarowym.

This tool resembles a classic decade resistor. Sets with four potentiometers (1M, 100k, 10k, and 1k) any resistance values ranging from 0 to 1111k. Currently set resistance value is displayed continuously on the LCD. Recommendations: Decade resistor handy in the workshop / design studio or laboratory.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 8/2011 str. 29

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 8/2011 str. 29

Posted in 16. Rezystor nastawny z wyświetlaczem LCD - EP 8/2011 | Leave a Comment »

15. Sterowany za pomocą RS-485 i RC5 odtwarzacz komunikatów MP3 – EP 5/2011 – AVT 5291

Posted by Mariusz w dniu 1 lipca, 2011

Odtwarzacz jest przeznaczony głównie do zastosowania w systemach automatyki budynków. Sterowanie odtwarzaniem komunikatów głosowych oraz zaawansowana konfiguracja MP3 odbywa się za pomocą komend wysyłanych przez RS-485. Odtwarzacz jest kompatybilny z pozostałymi modułami autora (moduły wyjść na przekaźnikach i triakach AVT-5217, moduły wejść cyfrowych AVT-5222), umożliwiając tym samym pracę w rozbudowanej sieci urządzeń. Podstawowe funkcje odtwarzacza można również wywoływać za pomocą nadajnika RC5 pracującego w podczerwieni (możliwa praca autonomiczna). Rekomendacje: uniwersalny odtwarzacz komunikatów głosowych MP3 jest przeznaczony do wykorzystania m.in. w systemach automatyki domowej. Umożliwia współpracę z dowolnym odtwarzaczem MP3 oraz informowanie za jego pośrednictwem użytkowników o zdarzeniach mających miejsce w systemie.

This player is designed primarily for use in building automation systems. Control playback of voice messages, and advanced configuration of MP3 is via commands sent by the RS-485. The player is compatible with the other RS-485 modules the same author (for relay and triac output modules AVT-5217, digital input modules AVT-5222), thus enabling work in the extensive network. Basic functions can also induce a player with the transmitter operating in the infrared RC5 (can work standalone). Recommendations: This MP3 player driver is designed to use such home automation systems. Allows you to work with any MP3 player, and information via the user about events taking place in the system.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 5/2011 str. 33

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 5/2011 str. 33

Posted in 15. Sterowany za pomoca RS-485 i RC5 odtwarzacz komunikatow MP3 - EP 5/2011 | Leave a Comment »

14. Monitor napięć do ładowarek i zasilaczy buforowych – EP 1/2011 – AVT 5274

Posted by Mariusz w dniu 1 lipca, 2011

W artykule przedstawiono moduł do zasilaczy buforowych i ładowarek, realizujący funkcję kontroli napięć na poszczególnych stopniach układu zasilającego, alarmujący za pomocą sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej w przypadku wystąpienia anomalii zasilania oraz zabezpieczający akumulator zasilacza przed uszkodzeniem. Rekomendacje: Pożyteczny i uniwersalny moduł nadzorujący obecność napięcia sieci, stan poszczególnych bezpieczników, kontrolujący parametry napięcia na wejściu i wyjściach. Ma funkcję automatycznego odłączenia akumulatora, zabezpieczając go tym samym przed zniszczeniem na skutek głębokiego wyładowania.

Module for power supplies and chargers buffer, which realizes the function of control voltages at different levels of power supply circuit, alarming by sound and light signals in the event of power anomalies, and protecting the battery power supply from damage. Recommendation: Useful and versatile module supervises the presence of voltage, the state of each fuse that controls the voltage on the input parameters and outputs. It has an automatic disconnection of the battery, thus protecting it from damage due to deep discharge.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 1/2011 str. 38

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 1/2011 str. 38

Posted in 14. Monitor napięć do ładowarek i zasilaczy buforowych - EP 1/2011 | Leave a Comment »

13. Wzmacniacz audio z układem TDA2030, TDA2040 lub TDA2050 – EP 11/2010 – AVT 1597

Posted by Mariusz w dniu 1 lipca, 2011

Zależnie od układu scalonego zamontowanego na płytce, wzmacniacz umożliwia uzyskanie następujących mocy wyjściowych: TDA2030 – 14 W, TDA2040 – 22 W, TDA2050 – 35 W. Napięcie zasilania wynosi 12 V, więc jest idealnym rozwiązaniem np. dla systemów alarmowych.

Depending on the IC mounted on the plate, the amplifier can obtain the following parameters: TDA2030 – 14 W, TDA2040 – 22 W, TDA2050 – 35 W. Power supply voltage is 12 V, so it is ideal eg for alarm systems.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 11/2010 str. 57

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 11/2010 str. 57

Posted in 13. Wzmacniacz audio z układem TDA2030, TDA2040 lub TDA2050 - EP 11/2010 | Leave a Comment »

12. Centralka alarmowa – EP 8/2010 – AVT 5252

Posted by Mariusz w dniu 31 sierpnia, 2010

Centralka alarmowa AVT5252 – Nowoczesna, uniwersalna centralka alarmowa wyposażona w linie wejściowe analogowe i cyfrowe. Separowane zasilanie czujników, sygnalizatorów oraz wiele konfigurowalnych opcji stawia ją w jednym szeregu z droższymi modelami fabrycznymi. Fundamentalna cechą urządzenia jest autouzbrajanie. Centralka uaktywnia chronione obwody samoczynnie, o ustalonej godzinie, mierząc intensywność ruchu w pomieszczeniu oraz natężenie światła. Po odpowiednim skonfigurowaniu praktycznie nie wymaga już żadnej obsługi. Po zmianie oprogramowania może pracować w sieci RS-485 pełniąc rolę lokalnego kontrolera nadzoru osób i mienia.

The alarm system AVT5252 – Modern, versatile alarm system equipped with analog and digital alarm inputs. Separated power sensors, sirens, and many configurable options puts it in one line with more expensive models of the well known factories. The fundamental feature of the device is an automatic arming. The control becomes active automatically, at the specified time or by measuring the amount of traffic in the room and the light intensity. After the appropriate configuration any service is no longer required. After changing the software this device can operate in RS-485 network controller acting as a local surveillance of persons and property.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Serwis / Reklamacje / Service / Complaints

Propozycje zmian / rozbudowy / Proposals for change / extension

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 8/2010 str. 35

Posted in 12. Centralka alarmowa - EP 8/2010 | Leave a Comment »

Moduł wzmacniacza audio 10 W – EP 8/2010 – AVT 1583

Posted by Mariusz w dniu 31 sierpnia, 2010

Moduł wzmacniacza audio 10 W AVT1583 – Prosty i niezawodny, zrealizowany na popularnej i łatwo dostępnej kości TDA2003, wzmacniacz audio o mocy 10 W. Może być zasilany napięciem 12 V, więc jest idealny do systemów inteligentnej automatyki oraz systemów alarmowych, jako moduł do urządzeń generujących komunikaty i powiadomienia głosowe. Jak to bywa w przypadku tego typu układów, na próżno szukać tu dużych innowacji. Jest to niemal klasyczna aplikacja układu TDA2003 dostępna w nocie katalogowej.

10 W audio amplifier module AVT1583 – A simple and reliable, made on the popular and easily accessible IC TDA2003, 10 W audio power amplifier. It can be powered from 12 V, so it is ideal for intelligent automation systems and alarm systems as a module to use in voice notifications devices. As usual with this type of system, there is no much innovation here. It’s almost a classic application of TDA2003 in the datasheet.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 8/2010 str. 60

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 8/2010 str. 60

Posted in 11. Moduł wzmacniacza audio 10 W - EP 8/2010 | Leave a Comment »

Moduł wejść cyfrowych z interfejsem RS-485 – EP 2/2010 – AVT 5222

Posted by Mariusz w dniu 12 marca, 2010

Moduł wejść cyfrowych z interfejsem RS-485 AVT5222 – Prezentujemy kolejny projekt urządzenia przeznaczonego do zastosowania w systemach automatyki z akwizycją wielu danych. Jest to uniwersalny moduł wejść cyfrowych z interfejsem RS-485. Doskonały do zastosowania w systemach, gdzie zachodzi konieczność zbierania informacji z wielu urządzeń umieszczonych w znacznych odległościach od siebie. Moduł zbudowano w oparciu o mikrokontroler AVR i wyposażono w złącze do programowania mikrokontrolera w układzie. W podstawowej wersji ma 8 odizolowanych galwanicznie wejść, złącze 1Wire, I2C, INT0, INT1. Rekomendacje: uniwersalny moduł mogący znaleźć zastosowania w układach automatyki budynków, przemysłowej itp.

The digital input module with RS-485 AVT5222 – present another draft of a device intended for use in automation systems with multiple data acquisition. It is an universal digital input module with RS-485. Perfect for use in systems where there is a need to collect information from multiple devices placed in substantial distances from each other. The module based on the AVR microcontroller, and is equipped with a connector for programming the microcontroller in the system. The basic version has 8 galvanic isolated inputs, and wired to the outside connectors: 1Wire, I2C, INT0, INT1. Recommendations: a universal module that can be applied in building automation, industrial, etc.

Do kupienia / Avaliable – Sklep AVT

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 2/2010 str. 42

Artykuł / Article – Elektronika Praktyczna 2/2010 str. 42

Posted in 10. Moduł wejść cyfrowych z interfejsem RS-485 - EP 2/2010 | Leave a Comment »